Previous
Next

PDI : ออกแบบรายงานประจำปี (Annul Report)


ออกแบบรายงานประจำปี (Annul Report) พร้อมชุด CD สื่อประกอบรายงาน, ออกแบบรูปเล่มรายงานประจำปี และออกแบบแผ่น CD, จัดทำระบบ E-book สำหรับ CD 

ออกแบบ Concept Design + CD สำหรับรายงานประจำปี (Annul Report), จัดทำ ARTWORK สำหรับการสื่อสารขององค์กรสู่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ


Graphic Design
Consultant