Previous
Next

Pruksa : รายงานความยั่งยืน และแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ


ออกแบบรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) , ออกแบบแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน QR Code

ออกแบบ Concept Design +
Brochure Design for Sustainability Report (SD Report), จัดทำ ARTWORK สำหรับการสื่อสารขององค์กรสู่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

***ลิขสิทธิ์ในการออกแบบเป็นของ ART AD DESIGN CO., LTD. เท่านั้น ใช้สำหรับในการนำเสนองานเท่านั้น


Graphic Design